โรงเรียนเปรมประชา(สายหยุด-เกษมสงเคราะห์)  มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  โดยยึดนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ของกรุงเทพมหานคร เป็นสำคัญ ได้ดำเนินการโดยต่อเนื่องด้วยการบริหารและสนับสนุน สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา                                                  ดังนั้นโรงเรียนมีภาพอนาคตที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกฝ่ายทุ่มเททรัพยากร และระดมความคิดเพื่อดำเนินการ ให้บรรลุจุดหมาย
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ ภายในปี   2554  จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็น

 วิชาการดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ก้าวล้ำเทคโนโลยี ชุมชนร่วมใจ
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เคียงคู่ครูมืออาชีพ

 
 

เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  จึงกำหนดพันธกิจ  ไว้ดังนี้
               1.  จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด   ร่มรื่น   มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
               2. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ได้เต็มศักยภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม ใช้กระบวนการคิดและเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทันและมีเหตุผล
                    ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
               3. บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
               4. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
               5. พัฒนาศักยภาพครู มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

อัตลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชา

สถานศึกษาส่งเสริมความรับผิดชอบ สะอาดและมารยาทงาม

อัตลักษณ์

โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด – เกษม สงเคราะห์)

สำนักงานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

 “ สถานศึกษาส่งเสริมความรับผิดชอบ  สะอาดและมารยาทงาม ”

 โดยมีตัวชี้วัดที่จะเกิดขึ้นเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ติดตัวนักเรียนทุกคนในแต่ละระดับดังนี้

ระดับปฐมวัย

ด้านความรับผิดชอบ

 1. อาบน้ำ แต่งตัว(เครื่องแบบนักเรียน) ได้ด้วยตนเอง
 2. รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง
 3. มีพื้นฐาน ปัด กวาด เช็ด ถู เบื้องต้นได้
 4. รู้จักเก็บรักษาสิ่งของเข้าที่อย่างเป็นระเบียบ

 ด้านความสะอาด

 1. รักษาความสะอาดร่างกายได้อย่างสม่ำเสมอ
 2. สามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี
 3. แต่งกายสะอาดเรียบร้อบ
 4. มีสุขนิสัยที่ดีต่อความสะอาด (การปฏิบัติจนเป็นนิสัย)

 ด้านมารยาทงาม

 1. รู้จักแสดงความเคารพต่อครู
 2. รู้จักทำความเคารพต่อผู้ปกครองและผู้ใหญ่
 3. ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ถูกต้องตามโอกาสอย่างเหมาะสม

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ด้านความรับผิดชอบ

 1. ช่วยเหลืองานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
 2. ปฏิบัติหน้าที่เวรตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ
 3. ทำการบ้านตามที่ครูมอบหมายทุกครั้ง
 4. อุทิศเวลาและกำลังกายเพื่อส่วนรวม

 ด้านความสะอาด

 1. ร่างกายสะอาด
 2. การแต่งการสะอาด
 3. สมุด เครื่องเขียน แบบเรียนและเครื่องมือเครื่องใช้สะอาดและเป็นระเบียบ
 4. ห้องเรียน โต๊ะเรียน บริเวณห้องเรียน สะอาดเป็นระเบียบ
 5. มีสุขนิสัยรักความสะอาด

 ด้านมารยาท

 1. รู้จักแสดงความเคารพต่อนักเรียนรุ่นพี่
 2. รู้จักแสดงความเคารพต่อครู
 3. รู้จักแสดงความเคารพต่อผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่
 4. ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ถูกต้องตามโอกาสอย่างเหมาะสม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ด้านความรับผิดชอบ

 1. ช่วยเหลืองานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
 2. ปฏิบัติหน้าที่เวรตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ
 3. ทำการบ้านตามที่ครูมอบหมายทุกครั้ง
 4. อุทิศเวลาและกำลังกายเพื่อส่วนรวมโดยไม่ชักช้า
 5. รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี(รู้หน้าที่)
 6. ช่วยเหลืองานโรงเรียนโดยมีจิตสาธารณะ

ด้านความสะอาด

 1. ร่างกายสะอาด
 2. การแต่งการสะอาด
 3. สมุด เครื่องเขียน แบบเรียนและเครื่องมือเครื่องใช้สะอาดและเป็นระเบียบ
 4. ห้องเรียน โต๊ะเรียน บริเวณห้องเรียน สะอาดเป็นระเบียบ
 5. มีสุขนิสัยรักความสะอาด
 6. เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความสะอาดและช่วยรณรงค์ให้รุ่นน้องรักษาความสะอาด

ด้านมารยาท

 1. รู้จักแสดงความเคารพต่อนักเรียนรุ่นพี่
 2. รู้จักแสดงความเคารพต่อครู
 3. รู้จักแสดงความเคารพต่อผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่
 4. ใช้คำพูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ถูกต้องตามโอกาสอย่างเหมาะสม
 5. รู้จักการไหว้บุคคลต่างๆอย่างถูกต้อง
 6. รู้จักวิธีการกราบที่ถูกต้อง
 7. รู้จักมารยาทในการพูด การฟัง การอ่าน การเดินและการนั่ง

 กิจกรรมของสถานศึกษาที่ใช้ขับเคลื่อนคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่กำหนด

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 •  วางแผนจัดทำโครงการการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
 • ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยขับเคลื่อนให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่สถานศึกษากำหนด
 • มอบหมายให้คณะครูทุกคนเกิดความตระหนักร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันชี้แนะ ชี้นำเมื่อเห็นนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง
 • ปิดประกาศข้อตกลงสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ไว้ในที่เปิดเผยและมอบหมายครูเวรต้องทำการอบรมนักเรียนให้ซึมซับเป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • ภายหลังที่นำสู่การปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่งมอบหมายให้ครูประจำชั้นทำการตรวจสอบ ทบทวนคุณลักษณะของนักเรียนตามตัวชี้วัดที่กำหนดทั้ง 3 ด้าน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 • ทำการประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ที่เกิดกับนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาและทำการสรุปรายด้าน
 • ประเมินความพึงพอใจในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ “สถานศึกษาส่งเสริมความรับผิดชอบ สะอาด มารยาทงาม ” กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเมื่อสิ้นปีการศึกษา
 • รายงานผลการประเมินอัตลักษณ์และความพึงพอใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ

แบบประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนเปรมประชา <=== คลิกเลยค่ะ

HOME